twitter

Πρόσφατες Ανακοινώσεις:

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 09/10/2015

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, διοργανώνεται απο την Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο με τίτλο "Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού" Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .

   

Παρασκευή, 09/10/2015

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, διοργανώνεται απο την Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το Πολεμικό Μουσείο Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο με τίτλο "Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο" Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .

   

Πέμπτη 16/7/2015

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Έρευνας και Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) του ΥΠΕΘΑ, ανακοινώνει την συμμετοχή της στα ακόλουθα τρία Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα:

 • TOXI TRIAGE που αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας, συνεπεία ΧΒΡΠ ατυχήματος
 • EU-CIRCLE που αφορά την δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου με σκοπό την ενίσχυση της αντοχής κρίσιμων υποδομών στην κλιματική αλλαγή
 • DOGANA που αφορά στη δημιουργία ενός πλαισίου – εργαλειοθήκης με σκοπό την ανάπτυξη προσομοίωσης επιθέσεων και προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Cyber attack) με μορφή κοινωνικής μηχανής (Social Engineering)
   

Πέμπτη 16/7/2015

Ανακοινώνεται ότι, την Τρίτη 14 Ιουλ 2015, η ΔΙΔΕΑΠ συμμετείχε στην Ημερίδα με θέμα “Δικτύωση της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας”, που πραγματοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τον Συνεργατικό Σχηματισμό Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (si-Cluster), την Ένωση Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και τη Μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών συμμετοχής της Ελλάδας, ως πλήρους κράτους-μέλους, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency/ESA).

   
   
   

Πέμπτη 16/7/2015

Ανακοινώνεται ότι, την Πέμπτη 2 Ιουλ. 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών της εταιρείας Raymetrics S.A. και της ΔΙΔΕΑΠ, με αντικείμενο την παρουσίαση του εταιρικού της σχήματος.

   

Πέμπτη, 16/07/2015

Ανακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 1 Ιουλ. 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών της εταιρείας Intracom Defence Electronics και της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, με σκοπό την συνεργασία σε θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020.

   
   

Παρασκευή, 19/06/2015

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) του ΥΠΕΘΑ, ανακοινώνει ως καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουλίου 2015 για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής του ΥΠΕΘΑ στις προσκλήσεις της 28ης Αυγούστου 2015 στα προγράμματα του Horizon 2020. Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Τίτλο ερευνητικής πρότασης
 • Πρόσκληση από τον υπεύθυνο συντονιστή
 • Περιεχόμενο ερευνητικής πρότασης
 • Φορείς που συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν
 • Ρόλος του ΥΠΕΘΑ στην πρόταση
 • Στοιχεία επικοινωνίας
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση research@dideap.mil.gr Από 10 Ιουλίου ως 28 Αυγούστου 2015 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες είναι απόλυτα ώριμες ως προς τα ανωτέρω, με ξεκάθαρο τον ρόλο του ΥΠΕΘΑ.
   

Δευτέρα, 15/09/2014

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος PERSEUS (Protection of European Borders and Seas through the intelligent Use of Surveillance), διοργανώνεται η 2η Επιδεικτική Δραστηριότητα (Ανατολική Άσκηση), η οποία θα λάβει χώρα την 15η Οκτωβρίου 2014, στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, στον Πειραιά.Η υπόψη δραστηριότητα σχεδιάστηκε με στόχο την ενεργό συμμετοχή τόσο των τελικών χρηστών (end-users) όσο και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε θέματα θαλάσσιας επιτήρησης στην ανατολική άσκηση PERSEUS, επιδεικνύοντας τη λειτουργικότητα των ενσωματωμένων υφιστάμενων δομών έγκαιρης προειδοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών και αναδεικνύοντας παράλληλα τα επιπρόσθετα οφέλη που προσφέρουν αυτά.Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

   
   

Δευτέρα, 16/06/2014

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Συμβουλευτική υποστήριξη της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού και της εξειδίκευσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020" με αριθμό Προκήρυξης 05/2014.Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: ΩΘΗΣ6-ΤΝ0, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ, και της διενέργειας διαγωνισμού πατώντας εδώ.

   
   

Τετάρτη 26/3/2014

Την Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρείας AERODATA AG, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

   

Δευτέρα, 24/3/2014

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τους Λοιπούς Δημόσιους Φορείς", με αριθμό Προκήρυξης 02/14.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   
   

Πέμπτη, 6/03/2014

H Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων πραγματοποίησε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 το 1ο Εσωτερικό Σεμινάριο για την επιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής του ΥΠΕΘΑ σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και με τις διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης και οικονομικής διαχείρισης αυτών.Σχετικά Αρχεία

   

Δευτέρα, 24/02/2014

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Στερέωση και Αποκατάσταση Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Μονεμβασιάς".Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: ΒΙΕΟ6-ΔΑΘ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ, και τη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού πατώντας εδώ.

   
   

Δευτέρα, 10/02/2014

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους Λοιπούς Δημόσιους Φορείς", με αριθμό Προκήρυξης 02/2014.Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της απόφασης διενέργειας πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 10/02/2014

Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρείας THALES HELLAS S.A, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

   

Τρίτη, 21/1/2014

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ημερίδας με τίτλο "ΗORIZON 2020/Ασφαλείς Κοινωνίες 1η Ημερίδα Εμπλεκομένων Φορέων" η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, με συνδιοργανωτές τη ΓΓΕΤ www.gsrt.gr,και το δίκτυο PRAXIwww.help-forward.gr. Πληροφορίες σχετικά με την s=praxis.HmeridesShowPublic!id=1439@l=el@r=1" style="color:rgb(0, 0, 0)">πρόσκληση , την ατζέντα και το " δελτίο εγγραφής είναι διαθέσιμες, μέσω του δικτύου PRAXI www.help-forward.gr

   

Δευτέρα, 30/12/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Βοηθητικό Κτίριο του ΓΕΝ".Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: ΒΛΓΔ6-Σ5Φ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ, και τη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού πατώντας εδώ.

   

Τρίτη, 17/12/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ημερίδας με τίτλο "Ψηφιοποίηση, Τεκμήριωση και Ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων", η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Δεκ 2013, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, με συνδιοργανωτή το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Την ημερίδα τίμησαν με τη παρουσία τους ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Τσέλιος. Το υλικό που ψηφιοποιήθηκε,ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια σελίδες εντύπου αρχείου, 74 χιλιάδες μικροφωτογραφίες ατομικών εγγράφων αποστράτων στελεχών και 1,5 εκατομμύρια λήψεις μικροφίλμ απο το αρχείο του Στρατού.

   

Τρίτη, 19/11/2013

Την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρείας ZTE Corporation, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

   

Παρασκευή, 15/11/2013

Την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρείας ZTE Corporation, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

   

Τετάρτη, 6/11/2013

Την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρείας TERRA NOVA ΕΠΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

   

Τρίτη, 05/11/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ' ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", με αριθμό Προκήρυξης 06/13.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Τρίτη, 24/09/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ' ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", με αριθμό Προκήρυξης 06/13.Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: ΒΛ9Δ6-ΥΝΣ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ, και το ψηφιακό αρχείο της σχετικής απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού πατώντας εδώ.

   

Πέμπτη, 25/07/2013

Την Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρείας iKnowHow S.A, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

   

Τρίτη, 23/07/2013

Την Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρείας iKnowHow S.A, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

   

Παρασκευή, 05/07/2013

Την Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρείας Intracom Defence, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας.

   

Δευτέρα, 17/06/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κοκκινόπουλο Ψαρών".Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: BEZ36-EYK, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 3/06/2013

Την Δευτέρα, 03 Ιουν 2013,πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων των εταιρειών ONEX και LOCKHEED MARTIN, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιρειών. 

   

Παρασκευή, 31/05/2013

Την Δευτέρα, 03 Ιουν 2013,θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων των εταιρειών ONEX και LOCKHEED MARTIN, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιρειών. 

   

Δευτέρα, 22/04/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 29 ΑΠΡ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59 πμ 
της διεξαγωγής της Δημόσιας Διαβουλεύσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο : 
"Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου" 

   

Τρίτη, 16/04/2013

Την Τρίτη, 16 Απρ 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας PANOY S.A, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Τρίτη, 16/04/2013

Την Δευτέρα, 15 Απρ 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας INTRACOM TELECOM, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Παρασκευή, 12/04/2013

Την Τρίτη, 16 Απρ 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας PANOY S.A, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Παρασκευή, 12/04/2013

Την Δευτέρα, 15 Απρ 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας INTRACOM TELECOM, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Παρασκευή, 12/04/2013

Την Πέμπτη, 11 Απρ 2013, πραγματοποήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση). 

   
   

Πέμπτη, 10/04/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Τεύχους Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013", από 11/04/2011 έως 24/04/2013.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο αντικείμενο του παρόντος έργου, που αφορά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ,) περιλαμβάνει:α. Την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΑΜΣ) με νέους, που θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας για τη μέτρηση, την καταγραφή και την επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων επιφανείας,
β. Την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου σταθμών ανώτερης ατμοσφαίρας με Αυτόματα Συστήματα Ραδιοβόλισης (ΑΣΡ) για τη μέτρηση, καταγραφή και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων ανώτερης ατμόσφαιρας,
γ. Την αναβάθμιση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Συστήματος της ΕΜΥ για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, ποιοτικό έλεγχο και διαχείριση του συνόλου των μετεωρολογικών πληροφοριών του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών της ΕΜΥ,
δ. Τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για τη γρήγορη και αξιόπιστη διακίνηση και διάθεση κάθε τύπου μετεωρολογικής πληροφορίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και μεθόδους επικοινωνίας,
ε. Την παραγωγή και διάθεση, μέσω διαδικτύου και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δεδομένων πραγματικού χρόνου, προγνώσεων καιρού καθώς και μετεωρολογικών, κλιματικών και περιβαλλοντικών προϊόντων προς κάθε ενδιαφερόμενο (Επιχειρησιακούς φορείς, ερευνητικούς φορείς, κρατικούς φορείς, διεθνείς Οργανισμούς, ευρύ κοινό, κ.λπ.).Ο στόχος του έργου είναι η παροχή προς τους πολίτες ποιοτικής, αξιόπιστης και ολοκληρωμένης μετεωρολογικής ενημέρωσης ώστε να καλύπτονται, σε υψηλό βαθμό,οι καθημερινές τους ανάγκες και να διευκολύνονται οι οικονομικές τους δραστηριότητες. Επίσης θα διευκολύνονται οι κρατικοί φορείς που εμπλέκονται στην χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος (κλιματικές αλλαγές – διαχείριση υδατικών πόρων, αιολική ενέργεια, ρύπανση της ατμόσφαιρας) και την εκμετάλλευση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Περαιτέρω δε, με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, μειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας των Δικτύου, ενώ αναβαθμίζεται σημαντικά η αποτύπωση των στοιχείων καιρού σε όλες τις περιοχές της χώρας.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Με ΦΠΑ 23%): 8.000.000,00 €
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 6.504.065,04 € €
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 11/04/2013
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 24/04/2013
Διάρκεια Έργου: 22 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΜΥ (Δ΄ ΠΕ ΜΕΤ) Αδαμαντία Βλάσση, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Αργύριος Χρονόπουλος ΠΝ,
Υποσμηναγός (ΥΠΛ) Νικόλαος Ζερδές
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106598718
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598644, 2106598252, 2106598289, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΟι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr (σε μορφή .doc [ή .docx] και .pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται ο κωδικός τίτλος: “ΔΔ ΕΜΥ-Ι 2013”.

   

Τρίτη, 9/04/2013

Την Πέμπτη, 11 Απρ 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση). 

   

Τρίτη, 9/04/2013

Την Τρίτη, 9 Απρ 2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας GLOBO TECHNOLOGIES S.A, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Δευτέρα, 8/04/2013

Την Τρίτη, 9 Απρ 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας GLOBO TECHNOLOGIES S.A, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Τρίτη, 19/03/2013

Την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας REAL CONSULTING INTERGRATION & OPERATION, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Πέμπτη, 14/03/2013

Την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας REAL CONSULTING INTERGRATION & OPERATION, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Πέμπτη, 14/03/2013

Την Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας HUAWEI, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Πέμπτη, 14/03/2013

Την Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας TRADETECH, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Τρίτη, 05/03/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων συμμετέχει στη διεθνή έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) CeBIT 2013, η οποία διεξάγεται στο Αννόβερο, από 5 έως 9 Μαρτίου 2013, φιλοξενούμενη στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Hall 3, Stand A08).

   

Παρασκευή, 01/03/2013

Την Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας HUAWEI, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Παρασκευή, 01/03/2013

Την Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας TRADETECH, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Παρασκευή, 01/03/2013

Την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας RADWIN, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Τετάρτη, 27/02/2013

Την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας TRADETECH, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Παρασκευή, 22/02/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών", με αριθμό Προκήρυξης 06/12/ΓΕΝ.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Πέμπτη, 21/02/2013

Την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας RADWIN, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Πέμπτη, 21/02/2013

Την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας TRADETECH, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Πέμπτη, 21/02/2013

Την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας ΟΤΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Τετάρτη, 20/02/2013

Την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Intracom Defence Electronics, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Παρασκευή, 15/02/2013

Την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Intracom Defence Electronics, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Πέμπτη, 14/02/2013

Την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας ΟΤΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Πέμπτη, 14/02/2013

Την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας CISCO μεταξύ στελεχών της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και εκπροσώπων της εταιρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Δευτέρα, 11/02/2013

Την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας ΟΤΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Δευτέρα, 11/02/2013

Την Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας CISCO μεταξύ στελεχών της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και εκπροσώπων της εταιρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Επικοινωνιακά Συστήματα Εμπορικού Τύπου στους Τομείς των Τεχνολογιών Mobile WiMAX και Δικτύων ΜΑΝΕΤ". 

   

Δευτέρα, 11/02/2013

Την Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης, των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ και εκπροσώπων των εταιριών INTRAKAT και AMPERION, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιριών, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Ηλεκτρονικά Συστήματα για Μεταφορά Δεδομένων και Πληροφοριών". 

   

Τρίτη, 05/02/2013

Την Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης, των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ και εκπροσώπων των εταιριών INTRAKAT και AMPERION, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιριών, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Ηλεκτρονικά Συστήματα για Μεταφορά Δεδομένων και Πληροφοριών". 

   

Τετάρτη, 30/01/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την παροχή παράτασης για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών", με αριθμό Προκήρυξης 06/12/ΓΕΝ.Οι σχετικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013 (04/03/2013), ώρα 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013 (05/03/2013), ώρα 10:00
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών οδηγιών : Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013 (07/02/2013)
Ημερομηνία κοινοποίησης διευκρινίσεων : Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 (22/02/2013)Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΙΚ6-ΞΙΓ) πατώντας εδώ.

   

Τετάρτη, 30/01/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της επιμόρφωσης και διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών του ΥΠΕΘΑ ώστε να αξιοποιηθεί η σύγχρονη Τεχνολογία στο σχεδιασμό πιθανών μελλοντικών έργων στους τομείς Mobile WiMax και δικτύων MANET, απέστειλε τις συνημμένες επιστολές στις ακόλουθες εταιρείες : 1. RADWIN
2. ALTIUS COMMUNICATIONS
3. RUNCOM TECHNOLOGIES LTD
4. INTRACOM
5. REDLINE
6. MESH DYNAMICS
7. ARUBA NETWORKS
8. HARRIS
9. BAe
10. THALES
11. DRAGON WAVE
12. 4RF COMMUNICATIONS
13. BRIDGE WAVE COMMUNICATIONS
14. AVIAT NETWORKS
15. SAMSUNG
16. CISCO
17. ALCATEL
18. HUAWEI
19. EION WIRELESS
20. TRADETECHΠαρακαλείται οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος που δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο και επιθυμεί να συμμετάσχει στην ενημέρωση να αποστείλει στοιχεία του σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επιστολές. Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή πατώντας εδώ

   

Τρίτη, 29/01/2013

Τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στην έδρα της εταιρείας Cisco Hellas, μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και της εταιρείας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της, στα πλαίσια παρουσίασης λύσεων και προϊόντων της εταιρείας Cisco Hellas, σχετικών με μελλοντικά έργα ΥΠΕΘΑ. 

   

Παρασκευή, 6/11/2013

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους Λοιπούς Δημόσιους Φορείς", με αριθμό Προκήρυξης 05/12.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 31/12/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευσηΟρθής Επανάληψης της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών", με αριθμό Προκήρυξης 06/12/ΓΕΝ.Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της ορθής επανάληψης της περίληψης Διακήρυξης, με ΑΔΑ: ΒΕΦΘ6-0Φ6, πατώντας εδώ.

   

Πέμπτη, 20/12/2012

Την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων των εταιρίων Elfon ΕΠΕ και HUAWEI TECHNOLOGIES A.E, κατόπιν σχετικών αιτήματων τους. 

   

Τετάρτη, 19/12/2012

Την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση γνωριμίας στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας HUAWEI TECHNOLOGIES A.E, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας. 

   

Τετάρτη, 19/12/2012

Την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Elfon ΕΠΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης της εταιρίας και των δυνατοτήτων της σχετικά με μελλοντικά έργα του ΥΠΕΘΑ. 

   

Δευτέρα, 17/12/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών", με αριθμό Προκήρυξης 06/12/ΓΕΝ.Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: Β4Μ76-ΑΝΦ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ, και τη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού πατώντας εδώ.

   

Παρασκευή, 23/11/2012

Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Cisco Hellas, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης λύσεων και προϊόντων της εταιρίας σχετικών με μελλοντικά έργα του ΥΠΕΘΑ. 

   

Πέμπτη, 22/11/2012

Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Cisco Hellas, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης λύσεων και προϊόντων της εταιρίας σχετικών με μελλοντικά έργα του ΥΠΕΘΑ. 

   

Παρασκευή, 16/11/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών για τους Πολίτες και τους Λοιπούς Δημόσιους Φορείς", με αριθμό Προκήρυξης 05/2012.Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της απόφασης διενέργειας πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 15/10/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των νέων διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο", με αριθμό Προκήρυξης 04/12.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Παρασκευή, 12/10/2012

Την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Intracom Defense Electronics, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Καινοτόμες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - Εφαρμογές στην Άμυνα και Ασφάλεια". 

   

Παρασκευή, 05/10/2012

Την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Intracok Defense Electronics, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, στα πλαίσια παρουσίασης με θέμα "Καινοτόμες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - Εφαρμογές στην Άμυνα και Ασφάλεια". 

   

Παρασκευή, 21/09/2012

Τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων των εταιριών MILTECH HELLAS S.A. και Hawker Beechcraft, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας MILTECH HELLAS S.A., στα πλαίσια πιθανού μελλοντικού προγράμματος προμήθειας αεροσκάφους ελέγχου αεροναυτιλιακών βοηθημάτων (Flight Inspection Aircraft - FIA). 

   

Πέμπτη, 13/09/2012

Τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων των εταιριών MILTECH HELLAS S.A. και Hawker Beechcraft, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας MILTECH HELLAS S.A., στα πλαίσια πιθανού μελλοντικού προγράμματος προμήθειας αεροσκάφους ελέγχου αεροναυτιλιακών βοηθημάτων (Flight Inspection Aircraft - FIA). 

   

Παρασκευή, 07/09/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την παροχή νέας παράτασης για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο", με αριθμό Προκήρυξης 04/12.Οι σχετικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 (22/10/2012), ώρα 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012 (23/10/2012), ώρα 09:00
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών οδηγιών : Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 (05/10/2012)
Ημερομηνία κοινοποίησης διευκρινίσεων : Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 (15/10/2012)Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: Β4ΘΒ6-961) πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 03/09/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των νέων διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο", με αριθμό Προκήρυξης 04/12.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Κυριακή, 22/07/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την παροχή παράτασης για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο", με αριθμό Προκήρυξης 04/12.Οι σχετικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (10/09/2012), ώρα 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012 (11/09/2012), ώρα 09:00
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών οδηγιών : Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 (24/08/2012)
Ημερομηνία κοινοποίησης διευκρινίσεων : Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2012 (03/09/2012)Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: Β41Υ6-ΒΛΤ) πατώντας εδώ.

   

Παρασκευή, 13/07/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο", με αριθμό Προκήρυξης 04/12.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 28/05/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο", με αριθμό Προκήρυξης 04/2012.Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: Β49Μ6-ΜΒ7, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ, και το ψηφιακό αρχείο της απόφασης διενέργειας πατώντας εδώ.

   

Παρασκευή, 25/05/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την υπογραφή Σύμβασης για το έργο με τίτλο "Αντικατάσταση Στοιχείων Αμιάντου από τα Κτίρια του Πολεμικού Ναυτικού".Η κατακυρωτική απόφαση του έργου είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της απόφασης πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 30/04/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Διάθεση Μετεορωλογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ' ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", με αριθμό Προκήρυξης 01/12.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Πέμπτη, 25/04/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την παροχή νέας παράτασης για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Διάθεση Μετεορωλογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ' ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", με αριθμό Προκήρυξης 01/12.Οι σχετικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 (28/05/2012), ώρα 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 (29/05/2012), ώρα 09:00
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών οδηγιών : Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 (20/04/2012)
Ημερομηνία κοινοποίησης διευκρινίσεων : Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012 (30/04/2012)Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: Β4ΩΧ6-ΕΑ0) από τη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πατώντας εδώ.

   

Τετάρτη, 28/03/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 17 ΑΠΡ. 2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00πμ 
της διεξαγωγής της Δημόσιας Διαβουλεύσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο : 
"Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών" 

   

Τρίτη, 20/03/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013", από 22/03/2012 έως 06/04/2012.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΣκοπός του έργου είναι:
α. Η βελτίωση της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας και διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, με την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και πρόληψης των κινδύνων ασφαλείας καθώς και με τη βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχημάτων,
β. Η διατήρηση της αξιοπιστίας του ελληνικού φαρικού δικτύου με την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υλικού,
γ. Η μείωση των εξόδων συντήρησης των φωτοσημαντήρων του φαρικού δικτύου, με την κατάργηση εργασιών ξέσης – αμμοβολής – βαφής, οι οποίες είναι απαραίτητες για την συντήρηση χαλύβδινων φωτοσημαντήρων,
δ. Η απλοποίηση της διαδικασίας περιοδικής συντήρησης των φωτοσημαντήρων με την δυνατότητα εκτέλεσης των σχετικών εργασιών στον τόπο λειτουργίας του φωτοσημαντήρα,
ε. Η απλοποίηση της επισκευής των πλωτήρων των φωτοσημαντήρων με τη δυνατότητα επιτόπιας αντικατάστασης τμημάτων τους.Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια 180 πλωτών φωτοσημαντήρων πολυαιθυλενίου που θα καλύπτουν τις λειτουργικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας Φάρων στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Φωτοσημαντήρες Ανοικτής Θαλάσσης,
β. Φωτοσημαντήρες Διαύλων,
γ. Φωτοσημαντήρες Υφαλαυλάκων.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Δεν προβλέπεται ΦΠΑ): 4.500.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ταμείο ΣυνοχήςΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 22/03/2012
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 06/04/2012
Διάρκεια Έργου: 12 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ανθυποπλοιάρχος (Ε) Αργύριος Χρονόπουλος ΠΝ, Υποσμηναγός (ΥΠΛ) Νικόλαος Ζερδές
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598252, 2106598289, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΟι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr (σε μορφή .doc και .pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται ο κωδικός τίτλος: “ΔΔ ΦΔ”.

   

Πέμπτη, 15/03/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την παροχή νέας παράτασης για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Διάθεση Μετεορωλογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ' ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", με αριθμό Προκήρυξης 01/12.Οι σχετικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα, 07 Μαΐου 2012 (07/05/2012), ώρα 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Τρίτη, 08 Μαΐου 2012 (08/05/2012), ώρα 09:00
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών οδηγιών : Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 (20/04/2012)
Ημερομηνία κοινοποίησης διευκρινίσεων : Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012 (30/04/2012)Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: Β44Υ6-255) από τη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πατώντας εδώ.

   

Τρίτη, 13/03/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Διάθεση Μετεορωλογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ' ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", με αριθμό Προκήρυξης 01/12.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 05/03/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την παροχή παράτασης για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Διάθεση Μετεορωλογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ' ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", με αριθμό Προκήρυξης 01/12.Οι σχετικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 (21/03/2012), ώρα 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012 (22/03/2012), ώρα 09:00
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών οδηγιών : Τρίτη, 06 Μαρτίου 2012 (06/03/2012)
Ημερομηνία κοινοποίησης διευκρινίσεων : Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012 (13/03/2012)Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: Β44Ε6-6Ψ2) από τη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πατώντας εδώ.

   

Πέμπτη, 23/02/2012

Την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας INTRACOM DEFENSE, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, σχετικά με τις προοπτικές του ΕΣΠΑ για τα έργα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

   

Τρίτη, 21/02/2012

Την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας INTRACOM DEFENSE, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, σχετικά με τις προοπτικές του ΕΣΠΑ για τα έργα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

   

Τετάρτη, 08/02/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εγκατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας / Ψύξης στο 251 ΓΝΑ", από 08/02/2012 έως 20/02/2012.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας/Ψύξης στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, με σκοπό την κάλυψη των αντίστοιχων ενεργειακών αναγκών του Νοσοκομείου.
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
α. Μελέτη υλοποίησης – εγκατάστασης,
β. Εγκατάσταση συγκροτημάτων κινητήρα – γεννήτριας,
γ. Εγκατάσταση ύδρευσης – επεξεργασία νερού,
δ. Εγκατάσταση αποχέτευσης,
ε. Εγκατάσταση φυσικού αερίου,
στ. Εγκατάσταση πυροπροστασίας,
ζ. Δοκιμές ελέγχου - τεκμηρίωση.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ Μελέτης (Με ΦΠΑ 23%): 3.155.000,00 €
Π/Υ Μελέτης (Χωρίς ΦΠΑ): 2.635.040,70 €
Χρηματοδότηση: Ταμείο ΣυνοχήςΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 08/02/2012
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 20/02/2012
Διάρκεια Έργου: 12 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ταγματάρχης (ΠΖ) Αλκιβιάδης Σμπυράκης
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598312, 2106598289, 2106598252
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΟι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr (σε μορφή .doc και .pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται ο κωδικός τίτλος: “ΔΔ ΣΗΘΥΑ 251 ΓΝΑ”.

   

Δευτέρα, 23/01/2012

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ' ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", με αριθμό Προκήρυξης 01/12.Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: ΒΟΝ86-ΡΘΧ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ, και το ψηφιακό αρχείο του Τεύχους Δημοπράτησης πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 19/12/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την "ΜΑΤΑΙΩΣΗ"Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών - Παρακολούθηση Κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης".Πληροφορίες σχετικά με την ματαίωση του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση με ΑΔΑ: 45ΨΩ6-Ε3P, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

   

Παρασκευή, 16/12/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Απομάκρυνση και Διαχείριση Προϊόντων Αμιάντου σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκηση Εσωτερικού & Νήσων (ΑΣΔΕΝ)", από 19/12/2011 έως 10/1/2012.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΣκοπός του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών με αντικείμενο:
α. Την αποξήλωση όλων των οικοδομικών υλικών εξ αμιάντου,
β. Τη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένους χώρους του εσωτερικού και οριστική διάθεση των αποβλήτων αυτών, σε χώρους υγειονομικής ταφής του εξωτερικού (διακρατική συμφωνία), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (εθνική και κοινοτική),
γ. Την απορρύπανση όλων των χώρων, τον έλεγχο όλων των χώρων, με τη διεξαγωγή των τελικών μετρήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας, από ανεξάρτητο εργαστήριο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο: “ΕΛΟΤ EN ISO 17025-2005” ή ισοδύναμο,
δ. Την αποξήλωση των μονωτικών επιστρώσεων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία των κτιρίων,
ε. Την αντικατάσταση των αποξηλωθέντων στοιχείων από άλλα ελεύθερα αμιάντου,
στ. Τις οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης των χώρων.Πρόκειται για κτίρια σε στρατόπεδα των περιοχών νήσων Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου & Κω τα οποία έχουν αμιαντούχα οικοδομικά υλικά.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ Μελέτης (Με ΦΠΑ 16%): 747.040,00 €
Π/Υ Μελέτης (Χωρίς ΦΠΑ): 643.999,89 €ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 19/12/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 10/1/2012
Διάρκεια Έργου: 180 ημέρεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ταγματάρχης (ΤΧ) Ιωάννα Χασιώτη
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598542, 2106598289, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΟι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr (σε μορφή .doc και .pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται ο κωδικός τίτλος: “ΔΔ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΑΣΔΕΝ”.

   

Τετάρτη, 14/12/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 23 ΔΕΚ. 2011
της διεξαγωγής των Δημόσιων Διαβουλεύσεων για τα παρακάτω έργα : 1. «Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών στην 9η ΜΣΕΠ και σε Παρακείμενες Περιοχές»,
2. «Απομάκρυνση και Διαχείριση Προϊόντων Αμιάντου σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις του Δ' Σώματος Στρατού»,
3. «Απομάκρυνση και Διαχείριση Προϊόντων Αμιάντου σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποστήριξης Βάσης»,
4. «Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου με Αβλαβή Υλικά σε Εγκαταστάσεις ΠΑ και Διαχείρισή τους».

   

Δευτερα, 12/12/2011

Το Κέντρο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών κι Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΦΔ-ΚΑΠΕ) του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με κωδικό 80 που αφορά σε πράξεις Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Σ.Π.Α. καθώς και στην ενότητα "ΕΣΠΑ - Προσκλήσεις" του ιστοχώρου της ΔΙΔΕΑΠ.

   

Δευτέρα, 05/12/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου με Αβλαβή Υλικά σε Εγκαταστάσεις ΠΑ και Διαχείρισή τους", από 7/12/2011 έως 20/12/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΣκοπός του έργου είναι η απομάκρυνση αμιαντούχων υλικών από εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Αττικής, του Βορείου Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης.Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
α. Την αποξήλωση όλων των οικοδομικών υλικών εξ αμιάντου,
β. Τη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένους χώρους του εσωτερικού και οριστική διάθεση των αποβλήτων αυτών, σε χώρους υγειονομικής ταφής του εξωτερικού (διακρατική συμφωνία), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (εθνική και κοινοτική),
γ. Την απορρύπανση όλων των χώρων, τον έλεγχο όλων των χώρων, με τη διεξαγωγή των τελικών μετρήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας, από ανεξάρτητο εργαστήριο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο: “ΕΛΟΤ EN ISO 17025-2005” ή ισοδύναμο,
δ. Την αποξήλωση των μονωτικών επιστρώσεων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία των κτιρίων,
ε. Την αντικατάσταση των αποξηλωθέντων στοιχείων από άλλα ελεύθερα αμιάντου,
στ. Τις οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης των χώρων.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ Μελέτης (Με ΦΠΑ 23% και 16% ανάλογα με την περιοχή): 5.918.175,00 € (5.235.899,00 € και 682.276,00 € αντίστοιχα)
Π/Υ Μελέτης (Χωρίς ΦΠΑ): 4.844.998,00 € (4.256.829,00 € και 588.169,00 € αντίστοιχα)ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 07/12/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 20/12/2011
Διάρκεια Έργου: 18 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αθανασία Καραπαναγιώτου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598552, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΟι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr (σε μορφή .doc και .pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται ο κωδικός τίτλος: “ΔΔ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΠΑ”.

   

Παρασκευή, 02/12/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Απομάκρυνση και Διαχείριση Προϊόντων Αμιάντου σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποστήριξης Βάσης", από 5/12/2011 έως 18/12/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΣκοπός του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών με αντικείμενο:
α. Την αποξήλωση όλων των οικοδομικών υλικών εξ αμιάντου,
β. Τη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένους χώρους του εσωτερικού και οριστική διάθεση των αποβλήτων αυτών, σε χώρους υγειονομικής ταφής του εξωτερικού (διακρατική συμφωνία), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (εθνική και κοινοτική),
γ. Την απορρύπανση όλων των χώρων, τον έλεγχο όλων των χώρων, με τη διεξαγωγή των τελικών μετρήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας, από ανεξάρτητο εργαστήριο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο: “ΕΛΟΤ EN ISO 17025-2005” ή ισοδύναμο,
δ. Την αποξήλωση των μονωτικών επιστρώσεων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία των κτιρίων,
ε. Την αντικατάσταση των αποξηλωθέντων στοιχείων από άλλα ελεύθερα αμιάντου,
στ. Τις οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης των χώρων.Πρόκειται για κτίρια σε στρατόπεδα των περιοχών Αθηνών & Πειραιώς και Χαλκίδας, τα οποία έχουν αμιαντούχα οικοδομικά υλικά.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ Μελέτης (Με ΦΠΑ 23%): 2.188.302,80 €
Π/Υ Μελέτης (Χωρίς ΦΠΑ): 1.779.107,97 €ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 05/12/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 18/12/2011
Διάρκεια Έργου: 7 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ταγματάρχης (ΤΧ) Ιωάννα Χασιώτη
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598542, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΟι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr (σε μορφή .doc και .pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται ο κωδικός τίτλος: “ΔΔ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΔΥΒ”.

   

Παρασκευή, 02/12/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Απομάκρυνση και Διαχείριση Προϊόντων Αμιάντου σε Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις του Δ' Σώματος Στρατού", από 5/12/2011 έως 18/12/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΣκοπός του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών με αντικείμενο:
α. Την αποξήλωση όλων των οικοδομικών υλικών εξ αμιάντου,
β. Τη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένους χώρους του εσωτερικού και οριστική διάθεση των αποβλήτων αυτών, σε χώρους υγειονομικής ταφής του εξωτερικού (διακρατική συμφωνία), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (εθνική και κοινοτική),
γ. Την απορρύπανση όλων των χώρων, τον έλεγχο όλων των χώρων, με τη διεξαγωγή των τελικών μετρήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας, από ανεξάρτητο εργαστήριο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο: “ΕΛΟΤ EN ISO 17025-2005” ή ισοδύναμο,
δ. Την αποξήλωση των μονωτικών επιστρώσεων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία των κτιρίων,
ε. Την αντικατάσταση των αποξηλωθέντων στοιχείων από άλλα ελεύθερα αμιάντου,
στ. Τις οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης των χώρων.Πρόκειται για κτίρια σε στρατόπεδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σαμοθράκης), τα οποία έχουν αμιαντούχα οικοδομικά υλικά.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ Μελέτης (Με ΦΠΑ 23%): 1.842.662,00 €
Π/Υ Μελέτης (Χωρίς ΦΠΑ): 1.498.099,22 €ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 05/12/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 18/12/2011
Διάρκεια Έργου: 13 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ταγματάρχης (ΤΧ) Ιωάννα Χασιώτη
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598542, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΟι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr (σε μορφή .doc και .pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται ο κωδικός τίτλος: “ΔΔ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΔΣΣ”.

   

Παρασκευή, 02/12/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών στην 9η ΜΣΕΠ και σε Παρακείμενες Περιοχές", από 5/12/2011 έως 18/12/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΣκοπός του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης εδαφών ρυπασμένων από πετρελαιοειδή καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στις εγκαταστάσεις της 9ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου & Προειδοποίησης (9η ΜΣΕΠ) της Πολεμικής Αεροπορίας και της ευρύτερης παρακείμενης περιοχής.Οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
α. Εκσκαφή και απομάκρυνση των ρυπασμένων εδαφών από τους προσεγγιστικά οριοθετημένους χώρους,
β. Μεταφορά των ρυπασμένων προϊόντων εκσκαφής στον ενδεδειγμένο χώρο / χώρους όπου θα λάβει χώρα η διαδικασία απορρύπανσης – αποκατάστασης,
γ. Συλλογή, απομάκρυνση και κατάλληλη διαχείριση των ρυπασμένων φύλλων που καλύπτουν το αρχικό τμήμα του ρέματος Ξηριά (σε μήκος περί τα 250m),
δ. Επιλογή χώρου, σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος απορρύπανσης των εδαφικών υλικών. Εφαρμογή μεθόδου απορρύπανσης και εξυγίανσης εδαφών,
ε. Μεταφορά των εξυγιασμένων υλικών πίσω στους οριοθετημένους χώρους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις επιχωματώσεις προς αποκατάσταση της περιοχής,
στ. Αποκατάσταση τοπίου και φυτεύσεις,
ζ. Σχεδιασμός και κατάλληλη διαχείριση του πλεονάζοντος υλικού (μετά τις επιχωματώσεις αποκατάστασης).ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ Μελέτης (Με ΦΠΑ 23%): 3.543.194,36 €
Π/Υ Μελέτης (Χωρίς ΦΠΑ): 2.880.645,00 €ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 05/12/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 18/12/2011
Διάρκεια Έργου: 5 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ταγματάρχης (ΤΧ) Ιωάννα Χασιώτη
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598542, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΟι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr (σε μορφή .doc και .pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται ο κωδικός τίτλος: “ΔΔ 9 ΜΣΕΠ”.

   

Δευτέρα, 28/11/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών - Παρακολούθηση Κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης", με αριθμό Προκήρυξης 06/11.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Παρασκευή, 25/11/2011

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 3 «Ψηφιακή Σύγκλιση» εξέδωσαν ανακοίνωση αναφορικά με τις αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την σύνταξη σχεδίων διακηρύξεων έργων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης είναι αναρτημένο εδώ 

   

Τρίτη, 04/10/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Αντικατάσταση Στοιχείων Αμιάντου από Κτίρια του Πολεμικού Ναυτικού"για την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011 (12/10/2011) λόγω μη κατάθεσης προσφορών κατά την αρχική διεξαγωγή στις 4 Οκτωβρίου 2011 (04/10/2011).

   

Δευτέρα, 03/10/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την παροχή παράτασης για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών - Παρακολούθηση Κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης", με αριθμό Προκήρυξης 06/11.Οι σχετικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011 (07/12/2011), ώρα 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011 (08/12/2011), ώρα 09:00
Προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών οδηγιών : Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 (18/11/2011)
Ημερομηνία κοινοποίησης διευκρινίσεων : Δέκα (10) ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής προσφορώνΜπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: 45ΠΑ6-Β6Β) από τη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" πατώντας εδώ.

   

Παρασκευή, 30/09/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού", με αριθμό Προκήρυξης 05/11.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Πέμπτη, 29/09/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού", με αριθμό Προκήρυξης 05/11.Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ.

   

Πέμπτη, 15/09/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Αντικατάσταση Στοιχείων Αμιάντου από Κτίρια του Πολεμικού Ναυτικού".Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: 4Α8Ω6-5ΦΞ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ.

   

Τετάρτη, 14/09/2011

Το Κέντρο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών κι Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΦΔ-ΚΑΠΕ) του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με κωδικό 1 που αφορά σε πράξεις βιοκλιματικών αναβαθμίσεων ανοικτών δημόσιων χώρων.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Π. καθώς και στην ενότητα "ΕΣΠΑ - Προσκλήσεις" του ιστοχώρου της ΔΙΔΕΑΠ.

   

Τρίτη, 13/09/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει ότι, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών - Παρακολούθηση Κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης", με αριθμό Προκήρυξης 06/11, δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους/κτίρια του ΝΣ/ΔΤ κατα τις ημερομηνίες 16/09/2011 και 23/09/2011, κατόπιν επικοινωνίας τους με το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΓΕΝ στο τηλέφωνο 2106551464

   

Δευτέρα, 12/09/2011

Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Microsoft Hellas, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, με αντικείμενο την παρουσίαση λύσεων της εταιρίας για τα έργα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

   

Παρασκευή, 09/09/2011

Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μεταξύ στελεχών της Διεύθυνσης και εκπροσώπων της εταιρίας Microsoft Hellas, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας, με αντικείμενο την παρουσίαση λύσεων της εταιρίας για τα έργα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

   

Τετάρτη, 07/09/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση των διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών για το Τεύχος Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων", με αριθμό Προκήρυξης 04/11.Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ψηφιακό αρχείο πατώντας εδώ.

   

Πέμπτη, 04/08/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών - Παρακολούθηση Κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης", με αριθμό Προκήρυξης 06/11.Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: 4Α5Χ6-ΞΜΧ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ.

   

Πέμπτη, 04/08/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ)", με αριθμό Προκήρυξης 05/11.Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: 4Α5Χ6-Θ33, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ.

   

Παρασκευή, 29/07/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο "Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τους Λοιπούς Δημόσιους Φορείς", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013", από 29/07/2011 έως 09/09/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΣκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των στρατολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου και η ολοκλήρωση των ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη στρατολογία.Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
α. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και συνοδευτικού λογισμικού,
β. Ανάπτυξη / Επικαιροποίηση εφαρμογών Στρατολογίας,
γ. Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης γραφείου
δ. Ανάπτυξη δικτυακού υποσυστήματος ενημέρωσης πολιτών.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Με ΦΠΑ 23%): 2.006.150,00 €
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 1.631.016,26 €
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 29/07/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 09/09/2011
Διάρκεια Έργου: 24 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σμηναγός (ΜΗ) Ιωάννης Ζορμπάς
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598645, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr.Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει αν αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

   

Τετάρτη, 27/07/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων", με αριθμό Προκήρυξης 04/11.Πληροφορίες σχετικά με το έργο και το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στην Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: 4ΑΣΤ6-ΜΙΜ, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".Μπορείτε να κατεβάσετε το ψηφιακό αρχείο της περίληψης πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 23/05/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Τεύχους Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013", από 23/05/2011 έως 06/06/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο έργο αφορά στην αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων πλωτών φωτοσημαντήρων του φαρικού δικτύου, με φωτοσημαντήρες νέας τεχνολογίας.
Σκοπός του είναι:
α. Η βελτίωση της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας και διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, με την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και πρόληψης των κινδύνων ασφαλείας καθώς και με τη βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχημάτων,
β. Η διατήρηση της αξιοπιστίας του ελληνικού φαρικού δικτύου με την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου υλικού,
γ. Η μείωση των εξόδων συντήρησης των φωτοσημαντήρων του φαρικού δικτύου, με την κατάργηση εργασιών ξέσης – αμμοβολής – βαφής, οι οποίες είναι απαραίτητες για την συντήρηση χαλύβδινων φωτοσημαντήρων,
δ. Η απλοποίηση της διαδικασίας περιοδικής συντήρησης των φωτοσημαντήρων με την δυνατότητα εκτέλεσης των σχετικών εργασιών στον τόπο λειτουργίας του φωτοσημαντήρα,
ε. Η απλοποίηση της επισκευής των πλωτήρων των φωτοσημαντήρων με τη δυνατότητα επιτόπιας αντικατάστασης τμημάτων τους.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 4.500.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 23/05/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 06/06/2011
Διάρκεια Έργου: 12 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Υποσμηναγός (ΜΗ) Ιωάννης Ζορμπάς
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 154 51, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598645, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr.Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.Στο μήνυμα πρέπει αν αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

   

Πέμπτη, 19/05/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Τεύχους Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Μελέτη Απομάκρυνσης και Διαχείρισης Αμιάντου από Εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013", από 23/05/2011 έως 06/06/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο έργο αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την μετέπειτα χρηματοδότηση και δημοπράτηση των έργων απομάκρυνσης και διαχείρισης προϊόντων αμιάντου από εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΣ, ΓΕΑ) με σκοπό την πρόληψη του κινδύνου έκθεσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του πληθυσμού των εκάστοτε περιοχών. Τα υπόψη τεχνικά έργα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, από το οποίο έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση και περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Με ΦΠΑ 23%): 125.000,00 €
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 101.626,02 €
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 20/05/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 31/05/2011
Διάρκεια Έργου: 10 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασηςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Υποσμηναγός (ΜΗ) Ιωάννης Ζορμπάς
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 154 51, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598645, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr.Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.Στο μήνυμα πρέπει αν αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

   

Δευτέρα, 16/05/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Τεύχους Δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών Μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ’ Ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013", από 16/05/2011 έως 26/05/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
α. Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου αυτόματων συστημάτων ραδιοβόλισης (ΑΣΡ),
β. Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών (ΑΜΣ),
γ. Την απόκτηση όλων των αναγκαίων συστημάτων για τη γρήγορη και αξιόπιστη διακίνηση κάθε τύπου μετεωρολογικής πληροφορίας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και μεθόδους επικοινωνίας,
δ. Προμήθεια εξοπλισμού για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Συστήματος της ΕΜΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Με ΦΠΑ 23%): 7.340.000,00 €
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 5.967.479,67 €
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 16/05/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 26/05/2011
Διάρκεια Έργου: 21 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Υποσμηναγός (ΜΗ) Ιωάννης Ζορμπάς
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 154 51, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598645, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr.Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.Στο μήνυμα πρέπει αν αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

   

Τετάρτη, 20/04/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο "Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο", το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013", από 20/04/2011 έως 06/05/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΣκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο Πολεμικό Μουσείο που θα συμβάλει στη διατήρηση και προβολή σημαντικού ιστορικού υλικού και θα μετατρέψει το Μουσείο σε ανοικτό διαδραστικό περιβάλλον ώστε οι πολίτες και επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τον πλούτο των εκθεμάτων του χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς.Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
α. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και συνοδευτικού λογισμικού,
β. Εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης μουσειακών εκθεμάτων,
γ. Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και βιβλιοθηκονομίας του αρχείου του ΠΜ
δ. Ανάπτυξη εφαρμογών για Ηλεκτρονικό Μουσείο – Σύστημα ξενάγησης / Διαδικτυακού τόπου για την προβολή του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί στο παγκόσμιο κοινό.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Π/Υ (Με ΦΠΑ 23%): 3.065.000,00 €
Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 2.491.869,92 €
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 20/04/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 06/05/2011
Διάρκεια Έργου: 18 μήνεςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Υποσμηναγός (ΜΗ) Ιωάννης Ζορμπάς
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 154 51, Χολαργός
Αριθμός Fax: 2106411248
Αριθμός Τηλεφώνου: 2106598645, 2106598132
Διεύθυνση Email: info@dideap.mil.grΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dideap.mil.gr.Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσηinfo@dideap.mil.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.
Στο μήνυμα πρέπει αν αναφέρονται: 
α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax (αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

   

Τετάρτη, 06/04/2011

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ ανακοινώνει τη Δημόσια Διαβούλευση των Σχεδίων Τευχών Δημοπράτησης του Έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Στοιχείων Αμιάντου από τα κτίρια του Πολεμικού Ναυτικού».Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο έργο αφορά στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών για την αντικατάσταση των υπαρχόντων στοιχείων εξ αμιάντου σε 8 συγκροτήματα στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού στο Λεκανοπέδιο Αττικής.Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 4.471.544,72 €
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 06/04/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 17/04/2011
Χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής
Διάρκεια Έργου: 400 ημέρες----------------------------------Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Αδαμαντία Βλάσση, Σωτήριος Γλυκοφρύδης
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106598644, 2106598552
Fax επικοινωνίας: 2106411248
Email: info@dideap.mil.gr
Το σχέδιο Τεύχους Δημοπράτησης μπορείτε να το κατεβάσετε στον Η/Υ πατώντας εδώ.

   

Δευτέρα, 27/12/2010

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο "Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων & Ναυτικών Υπηρεσιών – Παρακολούθηση κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης" στις 03/01/2011.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εξοπλισμών, στους τομείς της προληπτικής συντήρησης και επισκευών, καθώς και του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και υλικών.Θα παρέχει πληροφορίες πραγματικού χρόνου για:
α. την κατάσταση λειτουργίας εγκατεστημένων συστημάτων,
β. το ιστορικό συντήρησης και επισκευών αυτών,
γ. τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανταλλακτικών και
δ. τη διαθεσιμότητα απαραίτητης τεχνογνωσίας ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης αυτών.Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 1.775.325 €
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 03/01/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 23/01/2011
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ
Διάρκεια Έργου: 36 μήνες

   

Τρίτη, 12/10/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" τροποποίησε την Πρόσκληση με κωδικό 14 και τίτλο "Διαχείριση και έλεγχος της θαλάσσιας κυκλοφορίας" αυξάνοντας το διατιθέμενο κονδύλιο σε 5.200.000,00 ευρώ.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Π. καθώς και στην ενότητα "ΕΣΠΑ - Προσκλήσεις" του ιστοχώρου της ΔΙΔΕΑΠ.

   

Πέμπτη, 7/10/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Π. τη θετική αξιολόγηση δύο προτάσεων έργων του ΥΠΕΘΑ που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 17. Πρόκειται για τα προτεινόμενα έργα:

 • Ψηφιοποίηση και Προβολή Πολιτιστικού Αποθέματος Υπηρεσίας Φάρων
 • Ανάδειξη Εκθεμάτων Μέσω Διαδραστικών Hλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών στο Πολεμικό Μουσείο

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν κατατεθεί αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών. Σχετικές λεπτομέρειες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
   

Δευτέρα, 4/10/2010

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αντικείμενο την Πράσινη Ανάπτυξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι δράσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο Υπουργείων είναι:

 • Δημιουργία προτύπων αειφόρου ανάπτυξης για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων με τίτλο «πράσινα στρατόπεδα». Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν ένα στρατόπεδο από κάθε κλάδο (Στρατό Ξηράς - Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία)
 • Υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε στρατιωτικά νοσοκομεία
 • Ανάπτυξη πρότυπου – πράσινου νοσοκομείου σε ένα από τα στρατιωτικά νοσοκομεία
 • Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - επιμόρφωσης στελεχών του ΥΠΕΘΑ
 • Υποστήριξη των κοινών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των στελεχών του ΥΠΕΘΑ
 • Υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενεργειακής εξοικονόμησης στις εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ
 • Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις
 • Εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης των μετεωρολογικών πληροφοριών που προέρχονται από την ΕΜΥ σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ΑΠΕ (π.χ. μελέτες αιολικού και ηλιακού δυναμικού)
 • Εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης των γεωχωρικών πληροφοριών που δύναται να προσφέρουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Υδρογραφική Υπηρεσία, κλπ), στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από το ΥΠΕΚΑ για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων
 • Προώθηση ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών (logistics) για τις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ
 • Πραγματοποίηση θεματικών εκδηλώσεων, με τη συνεργασία των δυο μερών, με σκοπό την προώθηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προβολής όλων των προαναφερθέντων εγχειρημάτων

Οι υλοποιούμενες δράσεις θα έχουν τους πραρακάτω στόχους:
 • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 • Δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε χώρους ευθύνης και αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ
 • Υποστήριξη από πλευράς ΥΠΕΚΑ στους μηχανισμούς περιβαλλοντικού και ενεργειακού ελέγχου του ΥΠΕΘΑ
 • Ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιλεγμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ
Σχετικές πληροφορίες για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
   

Δευτέρα, 29/9/2010

Με την ΑΠ. οικ. 181601/7-9-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΚΑ πραγματοποιήθηκε ένταξη της Πράξης "Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου από τα κτίρια του Πολεμικού Ναυτικού" στον Άξονα Προτεραιότητας 4 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Θεματική Προτεραιότητα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".Σχετικές λεπτομέρειες για την Πράξη παρέχονται στον πίνακα ενταγμένων έργων ΕΣΠΑ.

   

Δευτέρα, 13/9/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" με έγγραφό της γνωστοποίησε τη μεταβολή των εντύπων Τεχνικών Δελτίων Πράξης στα πλαίσια της παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Ε.Π. "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας".Τα οικεία Τεχνικά Δελτία έχουν τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνουν ποσοτικοποιημένους και μη ποσοτικοποιημένους δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

   

Παρασκευή, 10/9/2010

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ ανακοινώνει τη λήξη της δημόσιας Διαβούλευσης για τα έργα : "Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων & Ναυτικών Υπηρεσιών – Παρακολούθηση κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης"
"Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού" και 
"Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων".

   

Τρίτη, 24/8/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο"Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού, Συστημάτων, Συσκευών και Υλικών Πολεμικών Πλοίων & Ναυτικών Υπηρεσιών – Παρακολούθηση κύκλου Λειτουργίας και Συντήρησης" στις 26/08/2010.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εξοπλισμών, στους τομείς της προληπτικής συντήρησης και επισκευών, καθώς και του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και υλικών.Θα παρέχει πληροφορίες πραγματικού χρόνου για:
α. την κατάσταση λειτουργίας εγκατεστημένων συστημάτων,
β. το ιστορικό συντήρησης και επισκευών αυτών,
γ. τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανταλλακτικών και
δ. τη διαθεσιμότητα απαραίτητης τεχνογνωσίας ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης αυτών.Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 1.775.325 €
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 26/8/2010
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 09/09/2010
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ
Διάρκεια Έργου: 36 μήνες
----------------------------------

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο"Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού" στις 26/08/2010.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο έργο αποβλέπει:
α. Στη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και οργάνωση του αρχειακού πολιτισμικού υλικού που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού.
β. Στην παρουσίαση μέσω διαδικτύου του συνόλου των ψηφιοποιημένων αντικειμένων στο κοινό.
γ. Στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη (ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και συνταξιοδότησης).Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 975.610 €
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 26/8/2010
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 09/09/2010
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ
Διάρκεια Έργου: 20 μήνες
----------------------------------

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο"Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων" στις 26/08/2010.Σύντομη Περιγραφή Φυσικού ΑντικειμένουΤο έργο αποβλέπει:
α. Στη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και οργάνωση του αρχειακού πολιτισμικού υλικού που διαχειρίζεται η ΥΣΑ.
β. Στην παρουσίαση μέσω διαδικτύου του συνόλου των ψηφιοποιημένων αντικειμένων στο κοινό.
γ. Στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη (ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και συνταξιοδότησης).Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ): 2.052.845 €
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 26/8/2010
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 09/09/2010
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ
Διάρκεια Έργου: 19 μήνες

   

Πέμπτη, 5/8/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" εξέδωσε τροποποίηση της Πρόσκλησης 17 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η τροποποίηση αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων από τις 06/08/2010 στις 03/09/2010.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Π. 
----------------------------------

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για τις εκκρεμότητες έργων του Α' Κύκλου Αξιολόγησης του Ε.Π., όπου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχέδιου διακήρυξης ή απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα για προέγκριση η 30/09/2010.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Π. 
----------------------------------

   

Παρασκευή, 30/7/2010

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008.Το σχετικό έγγραφο, ΥΑ 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10) μπορείτε να το κατεβάσετε στο υπολογιστή σας πατώνταςεδώ.

   

Τετάρτη, 21/7/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 1.5 του Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" που αφορά σε πράξεις πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Π. καθώς και στην ενότητα "ΕΣΠΑ - Προσκλήσεις" του ιστοχώρου της ΔΙΔΕΑΠ.

   

Δευτέρα, 21/6/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 17 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Π. καθώς και στην ενότητα "ΕΣΠΑ - Προσκλήσεις" του ιστοχώρου της ΔΙΔΕΑΠ.

   

Τετάρτη, 16/6/2010

Την Παρασκευή, 4/6/2010, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ανακοίνωσε την δημοσίευση της Απόφασης της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά αρχεία της Απόφασης παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα 
----------------------------------

Η ΕΥΔ του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοίνωσε τη δημοσίευση των νέων τροποποιημένων Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων, όπως εγκρίθηκαν στην 3η ΕπΠα. Στόχος της εγκεκριμένης τροποποίησης των Κριτηρίων Επιλογής και Έγκρισης Πράξεων είναι η απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης της πληρότητας του φακέλου ώστε αυτή να γίνεται σε πολύ πιο σύντομους χρόνους και η τροποποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης ώστε να λαμβάνει υπόψη της στοιχεία τα οποία έως σήμερα περιλαμβάνονταν στα σημεία εξέτασης της φάσης της πληρότητας. 
Οι κύριες αλλαγές/ απλοποιήσεις αφορούν:

 • Στα κριτήρια πληρότητας στοιχείων προτεινόμενης πράξης
 • Στα κριτήρια αξιολόγησης προτεινόμενης πράξης

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ε.Π.
Ειδικότερα για την 3η ΕπΠα, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα του παραπάνω δικτυακού τόπου.
----------------------------------

Με την ΑΠ.2088/7-5-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Έργων πραγματοποιήθηκε ένταξη της Πράξης "Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών" στον Άξονα ΙΒ' - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ του Ε.Π. "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας".Σχετικές λεπτομέρειες για την Πράξη παρέχονται στον πίνακα ενταγμένων έργων ΕΣΠΑ.

   

Πέμπτη, 27/5/2010

Ανακοινώθηκε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. η ημερομηνία διεξαγωγής του 1ου Συνεδρίου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, με τίτλο "η πρόληψη συμφέρει όλους". Το συνέδριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το διήμερο 29-30 Νοεμβρίου 2010.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα