1

Προμήθεια Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) και Τηλε-επικοινωνιακού Εξοπλισμού για Δημιουργία Σταθμών Βάσης

Στο πλαίσιο Πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π.), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
στην οποία το ΥΠΕΘΑ θα είναι δικαιούχος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικός Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ):     1.810.000,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ, ΤΕΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης:   03/07/2018

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης:     27/07/2018

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, στον ιστότοπο των
Διαβουλεύσεων στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=pvlXbsFJSMnDd74YkQhbQ2v1FQkB9Mn1wK7zDw4lqw95vzS5X2Lw!1670410543?execution=e1s1 με Μοναδικό Κωδικό: 18DIAB000003338