ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

image_print

ges 10

Πληρης Τίτλος Έργου: “Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων”

Σύντομη Περιγραφή:

Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) διατηρεί αρχείο που εκτείνεται ώς το 1895 και γίνεται καθημερινά αποδέκτης πλήθους αιτημάτων τόσο από ερευνητές – μελετητές – ιστορικούς, όσο και από απλούς πολίτες και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσω του έργου αυτού και της ανάγκης για διατήρηση του ιστορικού αυτού αρχείου, χωρίς τον κίνδυνο της φθοράς του χρόνου, το υλικό της ΥΣΑ ψηφιοποιήθηκε, οργανώθηκε και αρχειοθετήθηκε με τρόπο τέτοιο, που η πρόσβαση σε αυτό έγινε πιο έυκολη, ενώ παράλληλα διασώθηκαν παλαιά έγγραφα, στα οποία η φθορά του χρόνου ήταν εμφανής.

Το έργο κόστους  2.405.003,5 € ξεκίνησε με την υπογραφή της σύμβασης (Ιούνιος 2012) και ολοκληρώθηκε με την παράδοσή του (Ιανουάριος 2014). 

Στα πλαίσια του έργου, έγινε προμήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισμικού, ενω αναπτύχθηκε διαδικτυακός τόπος, ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοικησης. Παράλληλα το ιστορικό αρχείο επεξεργάστηκε ψηφιακά και τεκμηριώθηκε, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Σε ειδικά σχεδιασμένες Βάσεις Δεδομένων, βρίσκονται πλεόν οργανωμένα έγγραφα Διοικητικής, Υγειονομικής και Στρατολογικής φύσεως, ενώ με τις ψηφιακές υπηρεσίες δίνεται η δυνατότητα έκδοσης προχωπικών εγγράφων (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, συνταξιοδότησης) με μεγαλύτερη ευελιξία και αξιοπιστία. Παράλληλα όμως προβάλλεται και το εθνικό πολιτιστικό απόθεμα, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινόταν εύκολα, λόγω του ευαίσθητου ως προς τη συντήρηση χαρακτήρα του.

Στους ωφελούμενους του παρόντος έργου περιλαμβάνονται:

– Επιστημονικός κόσμος(ερευνητές, μελετητές): Ο επιστημονικός κόσμος αποκτά μια πληρέστατη και έγκυρη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το σημαντικό ιστορικό αρχείο της Υ.Σ.Α. έχει τεθεί στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, παρέχοντας ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την επιτέλεση του ερευνητικού έργου τους.

– Εκπαιδευτικοί / Ακαδημαϊκοί φορείς: Ο ακαδημαϊκός κόσμος που ασχολείται με τη νεώτερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία αποκτά μια πληρέστατη πηγή με άμεσο αποτέλεσμα την τεκμηριωμένη υποστήριξη των καθηγητών στη διδασκαλία των συγκεκριμένων θεμάτων αλλά και την παροχή προς τους σπουδαστές και φοιτητές απεριόριστου ψηφιοποιημένου υλικού σχετικού με το αντικείμενο των σπουδών του.

– Απλοί πολίτες και Ειδικές ομάδες κοινού (ΑΜΕΑ, σύλλογοι): Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να  αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε σημαντικά ιστορικά αρχεία και σε ανεκτίμητη και δυσεύρετη  γνώση. Ειδικά οι άρρενες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά για συνταξιοδότηση και άλλα χρήσιμα έγγραφα με μεγαλύτερη ευελιξία και αξιοπιστία, χαμηλότερο κόστος, υψηλότερη ποιότητα και ταχύτητα. Έτσι θα αναπτυχθεί αίσθημα εμπιστοσύνης έναντι του ΥΠΕΘΑ.

– Υπουργεία και φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα: Λόγω της άμεσης πρόσβασής τους στο αρχείο της Υ.Σ.Α. απλοποιείται ροή των εργασιών τους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν:

– Τη δημιουργία άρτια οργανωμένης ψηφιακής βιβλιοθήκης με το περιεχόμενο των ως άνω αρχείων αποθηκευμένο σε ψηφιακή μορφή, οργανωμένο σε θεματικούς καταλόγους και με πλήρη κωδικοποίηση και τεκμηρίωση κάθε αντικειμένου, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του καθηγητή, του ιστορικού, του μελετητή, του ερευνητή, του δημοσιογράφου, του απλού πολίτη.

– Τη δημιουργία έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης και εύρεσης υλικού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης.

– Την ενίσχυση του επιστημονικού ενδιαφέροντος και την υποβοήθηση της έρευνας στο πεδίο της πολεμικής ιστορίας.

– Την προσέλκυση του ενδιαφέροντος από το ευρύ κοινό σε θέματα πολεμικής ιστορίας.

– Την ενίσχυση της πρόσβασης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να ενημερώνεται, να αιτείται και να λαμβάνει έγγραφα.

– Την απλοποίηση και τον επανακαθορισμό σύγχρονων ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών με σκοπό τη μείωση χρόνου και του λειτουργικού κόστους εξυπηρέτησης,  τον περιορισμό των λαθών και την αύξηση αξιοπιστίας.

– Την εξασφάλιση ενιαίας και ισότιμης εξυπηρέτησης των πολιτών.

– Την αποτελεσματική διαφύλαξη του υλικού της ΥΣΑ που υπάρχει σε αναλογική μορφή από τη φθορά του χρόνου μέσω της ψηφιοποίησής του.

– Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης καθώς και την ενιαία και ισότιμη συμμετοχή τους μέσω της σχεδιαζόμενης διαδικτυακής πρόσβασης στις πληροφορίες.

– Τη βελτίωση των σχέσεων ΥΣΑ – πολίτη.

– Την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αμφίδρομης επικοινωνίας, με όλους τους πολίτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στην ιστοσελίδα της ΥΣΑ, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. 

espa full frame 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ