ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π των ΑΣΕΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5187975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Δείτε Περισσότερα »

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της ΙV ΤΑΞΥΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Δείτε Περισσότερα »

Απόφασης Ένταξης για την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Πρόληψης Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Φαινομένων – Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΥΠΕΘΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069390 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Δείτε Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ