ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Απόφασης Ένταξης για την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Πρόληψης Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρικών Φαινομένων – Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΥΠΕΘΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5069390 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Δείτε Περισσότερα »

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ