ΣΔΕΠ

image_print

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ακολουθεί για τη λειτουργία της το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας (ΣΔΕΠ), που έχει εκδόσει η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης και το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις επιμέρους Διευθύνσεις της προκειμένου να επιτύχει την πολιτική ποιότητας στην οποία στοχεύει. Συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας της ΓΔΟΣΥ έχει αναπτυχθεί με σκοπό:

– Την επίτευξη των στόχων της Γενικής Διεύθυνσης όσον αφορά στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

– Την τήρηση της πολιτικής ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

– Το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των δραστηριοτήτων διοίκησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

– Την εναρμόνιση της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Γενικής Διεύθυνσης με τις απαιτήσεις των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων, του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 και του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες διαχείρισης έργων.

– Τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ωφελουμένων μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης έργων που θα καλύπτουν σημερινές και μελλοντικές τους ανάγκες.

– Τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και τεχνικών διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΓΔΟΣΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ