Διακήρυξη Ανοιχτής ∆ιαδικασίας για τη Σύναψη Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στα ΚΥΤ των Νησιών Ανατολικού Αιγαίου

image_print

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) MIS:5011009 του Εθνικού Προγράµµατος του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΘΘ6-ΦΘΣ).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ