Διακήρυξη Διαγωνισμού με α/α. 02/2021, για την κατασκευή του έργου « ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ‘‘ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ’’ ΒΟΛΟΥ Υ/Ε 1 MIS : 5009740»

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ που αφορά την κατασκευή του έργου « ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ‘‘ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ’’ ΒΟΛΟΥ Υ/Ε 1 MIS : 5009740» με ΑΔΑΜ: 21PROC008453504 2021-04-13.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ