Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσίων Εκπαίδευσης – ∆ράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και ∆εξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα»

image_print

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσίων Εκπαίδευσης – ∆ράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και ∆εξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα».

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ,  στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm;jsessionid=g6KNPKKSeil2pVWGp8LsKYx1aRDtloD757y9zwxKr59715FTZw1q!-1431873528?execution=e1s1

με ΑΔΑM 21PROC009825312 2021-12-23.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ