Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού» με κωδικό ΟΠΣ 5052059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020»

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού» με κωδικό ΟΠΣ 5052059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020».

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012385974 2023-03-09.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ