Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ Δ’ΣΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5045323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων  Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ Δ’ΣΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5045323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020».Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012009065 2023-01-20.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ