Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού (Γεωργικοί εκλκυστήρες) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5033410 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014 – 2020», της Περιφέρειας Αττικής

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού (Γεωργικοί εκλκυστήρες) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5033410 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014 – 2020», της Περιφέρειας Αττικής.

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011724899 2022-12-02.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ