Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού (Μηχανήματα Μηχανικού) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5069390 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020»

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού (Μηχανήματα Μηχανικού) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5069390 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020».

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011727567 2022-12-02.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ