Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5067822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014 – 2020»

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5067822  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014 – 2020».Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012011751 2023-01-20.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ