Διακύρηξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ» με κωδικό ΟΠΣ 5045323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020».

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ» με κωδικό ΟΠΣ 5045323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020».

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011827367 2022-12-16.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ