Έναρξη έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ)» (με κωδικό ΟΠΣ 5030168)

image_print

Σήμερα στις 15/06/2021, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Διεύθυνσης Προμηθειών (ΔΠΜ) της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) και του οικονομικού φορέα με επωνυμία «ENERGY CONSTRUCTION COMPANY I.K.E.» για την Πράξη με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ)» (με κωδικό ΟΠΣ 5030168), συνολικού Π/Υ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%):

α. Ενεργειακή Αναβάθμιση 424 ΓΣΝΕ: 3.603.561,44 € (Συγχρηματοδότηση)

β. Υπηρεσίες Λειτουργίας Συντήρησης: 1.078.000,00 € (Εθνικοί Πόροι)

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση, στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων ή/και συστημάτων που περιγράφονται συνοπτικά όπως παρακάτω:

α. Εγκατάσταση Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας και Ψύξης.

β. Εγκατάσταση Ηλιακών Συλλεκτών Κενού για την Παραγωγή Ψύξης.

γ. Εγκατάσταση Συστήματος Κινούμενων Σκιάστρων στην Ανατολική όψη του Κεντρικού Κτιρίου του Νοσοκομείου.

δ. Αντικατάσταση Συμβατικών Φωτιστικών ή/και Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED στους διαδρόμους των κλινικών και τον περιβάλλοντα χώρο.

ε. Αντικατάσταση μόνωσης στους αεραγωγούς του κλιματισμού που οδεύουν εξωτερικά του κτιρίου.

στ. Εγκατάσταση μαγνητικών επαφών στα εξωτερικά κουφώματα για τη διακοπή της λειτουργίας των fan coils.

ζ. Αναβάθμιση του BMS και τροποποίηση του σε BEMS.

η. Υπηρεσίες Λειτουργίας Συντήρησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ