Ένταξη – 1η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια-Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ Σκύρου, Ν. Αγχιάλου- Φάση Α» με Κωδικό ΟΠΣ 5071142 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

image_print

Ένταξη – 1η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια-Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ Σκύρου, Ν. Αγχιάλου- Φάση Α» με Κωδικό ΟΠΣ 5071142 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Δικαιούχος Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης:

Το σύνολο του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης (Φάση Α ́ και Β ́) αφορά στην προμήθεια Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Αεροδρόμια (Α/Δ) Σκύρου και Ν. Αγχιάλου, κατάλληλων προδιαγραφών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από της Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας των Α/Δ Σκύρου και Ν. Αγχιάλου.

Με την απόκτηση των εν λόγω συστημάτων οι Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας των Α/Δ Σκύρου και Ν. Αγχιάλου αποκτούν τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων συστημάτων επικοινωνιών VCS (Voice Communication Systems) και πομποδεκτών (Π/Δ) V/UHF, τεχνολογίας VOIP/IP. Με τα υπόψη συστήματα επιτυγχάνεται η σύζευξη των ενσύρματων επικοινωνιών (G/G Εδάφους-Εδάφους) και των επικοινωνιών (G/A Εδάφους-Αέρος) που χρησιμοποιούνται πρωτίστως με τα πτητικά μέσα του Α/Δ. Επιπρόσθετα εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα του φόρτου εργασίας στις υπηρεσίες Ελέγχου της Εναέριας Κυκλοφορίας του Α/Δ, την ακρόαση στις συχνότητες Κινδύνου (Emergency Frequencies των κύριων και εφεδρικών Π/Δ) τόσο από τα πτητικά μέσα όσο και από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης επικινδύνων καταστάσεων. Με αυτήν την προμήθεια αποκαθίσταται ένα πάγιο ζήτημα των εν λόγω Α/Δ, για την εφικτότητα της επιτυχούς εφαρμογής των σχεδίων Emergency Plans, τα οποία έχουν εκπονηθεί από κοινού, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Τα συστήματα VCS επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση των επικοινωνιών των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και αποτελούν διεθνή επιλογή που υποδεικνύεται από τους Διεθνείς Οργανισμούς (ICAO, EUROCONTROL), με καθιέρωση συγκεκριμένων προτύπων (ED-137 και ED-138 Interoperability Standards for VoIP Air Traffic Control) και αποσκοπούν πρωτίστως στην ασφάλεια των αερομεταφορών. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και την εξασφαλισμένη ευελιξία λόγω της διασυνδεσιμότητας τους, τα συστήματα VCS αποτελούν μοναδική επιλογή. Σε συνδυασμό με την προμήθεια πομποδεκτών τελευταίας τεχνολογίας που προσαρμόζονται απευθείας στα συστήματα VCS, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες εξυπηρέτησης των πτητικών μέσων από τις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας των Α/Δ Σκύρου και Ν. Αγχιάλου. Επιπρόσθετα οι προς προμήθεια πομποδέκτες, καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν με τον (EU) 1079/2012, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/1/2018, αναφορικά με την υποχρέωση των αεροσκαφών που χρησιμοποιούν τον Ευρωπαϊκό Εναέριο χώρο να είναι εξοπλισμένα με πομποδέκτες με διαυλοποίηση 8,33ΚΗz αντί των 25KHz (λόγω της ανεπάρκειας διαθεσίμων καναλιών φωνής).

Το Φυσικό Αντικείμενο που αφορά την παρούσα Φάση Α ́ υλοποίησης (Π.Π. 2014 – 2020) περιλαμβάνει την διενέργεια της 1ης τμηματικής παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της σύμβασης ήτοι την διενέργεια, ολοκλήρωση και παράδοση – παραλαβή των Μελετών υλοποίησης του έργου.

Η τροποποίηση πραγματοποιείται για την τμηματοποίηση της Πράξης με διαχωρισμό σε Φάσεις, μεταξύ των Π.Π. 2014 -2020 και Π.Π 2021 -2027. Η παρούσα Φάση Α ́ θα υλοποιηθεί στην Π.Π. 2014-2020 στα πλαίσια του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και η Φάση Β ́ στην Π.Π. 2021-2027 στα πλαίσια του Προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027», ως έργο «phasing».

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 814.680,00 €.

Απόφαση εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ