ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

image_print

espa 2007 2013

Τομεακά ΕΠ

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όπως αυτά εγκρίθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2007, ήταν:

ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης

Κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη του προγράμματος ήταν η προστασία, η αναβάθμιση και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.
Μερικές από τις κυριότερες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ήταν η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και η προστασία των εδαφών, η διαχείριση αστικών λυμάτων, η εφαρμογή σχεδίων δράσης για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών.
Στόχευε επίσης στην ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των βιότοπων, στις υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας, στην πρόληψη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Το ΥΠΕΘΑ στο συγκεκριμένο ΕΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα:

– Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Βοηθητικό Κτήριο ΓΕΝ.

Εγκατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας/Ψύξης στο 251 ΓΝΑ.

Απομάκρυνση Στοιχείων Αμιάντου από τα Κτήρια του Πολεμικού Ναυτικού.

ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Στόχοι του συγκεκριμένου ΕΠ ήταν:

– Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών της χώρας.

– Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης των οδικών αξόνων, του σιδηροδρομικού δικτύου, των λιμενικών υποδομών και των αεροδρομίων.

– Ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών του Μετρό Αθηνών και οδικά αστικά έργα στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της ασφάλειας των μεταφορών.

Το ΥΠΕΘΑ στο συγκεκριμένο ΕΠ υλοποίησε το παρακάτω έργο:

Εκσυγχρονισμός Φαρικού Δικτύου Ελληνικών Θαλασσών.

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Στόχοι του συγκεκριμένου ΕΠ ήταν:

– Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας.

– Προώθηση του συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΑΚ) της χώρας και διασύνδεσή του με τον παραγωγικό ιστό. Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, προώθηση επιχειρηματικής δικτύωσης, βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς. Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της χώρας και μέσω των ΑΠΕ.

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου ΕΠ ήταν η προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις, ανασχεδιασμός διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα, προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη και βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ.
Το ΥΠΕΘΑ στο συγκεκριμένο ΕΠ υλοποίησε τα παρακάτω έργα:

Ψηφιοποίηση Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.

Ψηφιοποίηση Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων.

– Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσίων για τους Πολίτες και τους Λοιπούς Δημόσιους Φορείς.

– Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο.

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Μέσω του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος, επιδιώχθηκε:

– Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων,

– η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση,

– η εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας,

– η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού,

– η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων,

– η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Οι άξονες δράσης του ΕΠ ήταν:

– Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

– Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.

– Μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί πραγματικότητα για όλους.

– Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των νέων τεχνολογιών, αναδόμηση της επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφοριους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ναυτικών επαγγελμάτων κλπ. επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων.

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Επιδιώξεις του ΕΠ ήταν:

– Η δημιουργία μιας πολιτοκεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης για τη μετάβαση από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών.

– Η διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ποιότητας στην πράξη.

Σχέδιο οδηγού υλοποίησης πράξεων με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) έχει τεθεί σε διαβούλευση με τους μεγάλους Δικαιούχους του ΕΠ, το ΥΠΟΙΟ και την ΕΥΣΕΚΤ.

ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ, καθώς και των δικαιούχων φορέων, μέσω της χρηματοδότησης των δράσεων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των Ταμείων, οι οποίες καλύπτουν και τους δύο κωδικούς προτεραιότητας της θεματικής προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια» που προβλέπονται στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (άρθρο 11 και Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ), δηλαδή τους υπ.αριθμ. 85 «Προπαρασκευή, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» και 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφόρηση και δημοσιότητα».

ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος συνίστατo στην:

– Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξη του στην αγορά εργασίαςΣυμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικό οικονομικού ιστού Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού

– Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου.

Η στρατηγική του Προγράμματος  είχε βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των πληθυσμών που πλήττονται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών τάσεων.

Περιφερειακά ΕΠ Ενέργειες
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως εξής:

1.ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
2.ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
3.ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
4.ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου
5.ΠΕΠ Αττικής

Τα ΠΕΠ συνέβαλλαν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες κάλυψαν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής:

– Κοινωνικές υποδομές

– Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας)

– Πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς)

– Έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας

– Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

– Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών

Το ΥΠΕΘΑ μέσω των ΠΕΠ υλοιποίησε τα παρακάτω έργα:

Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κοκκινόπουλο Ψαρών (ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγάιου)

Στερέωση και Αποκατάσταση Διατηρητέου Φάρου Μονεμβασίας (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ