ΦΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

image_print

espa0713 3    epep logo

Πληρης Τίτλος Έργου: “Εκσυγχρονισμός του Φαρικού Δικτύου των Ελληνικών Θαλασσών”

Σύντομη Περιγραφή: Με το έργο αυτό, έγινε προμήθεια 180 πλωτών φωτοσημαντήρων νέας τεχνολογίας, που αντικαθιστούν σταδιακά τους αντίστοιχους πεπαλαιωμένους, εκσυγχρονίζοντας το Φαρικό Δίκτυο των Ελληνικών Θαλασσών. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Ταμείο Συνοχής. Η Σύμβαση του έργου υπογράφτηκε στις 19 Δεκ 2013, η διάρκεια του ήταν έντεκα (11) μήνες και ολοκληρώθηκε στις 18 Νοε 2014. Το συμβατικό τίμημα του έργου ήταν 4.367.957 €, υλοποιήθηκε στην Υπηρεσία Φάρων, φορέας υλοποίησης ήταν το ΓΕΝ και φορέας λειτουργίας του έργου είναι η Υπηρεσία Φάρων. 

Στα πλαίσια του έργου:

– Έγινε προμήθεια εκατόν ογδόντα (180) Πλωτών Φωτοσημαντήρων (Φ/Σ) κατασκευασμένων από πολυαιθυλένιο, και συγκεκριμένα:

   (1) Έντεκα (11) Φ/Σ Ανοικτής Θαλάσσης, για βάθη από 30m έως 65m.

   (2) Ογδόντα δύο (82) Φ/Σ Διαύλων, για βάθη από 12m έως 30m.

   (3) Ογδόντα επτά (87) Φ/Σ Υφαλαυλάκων, για βάθη από 4 m έως 12m. 

– Έγινε εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας στα παρακάτω αντικείμενα:

   (1) Στην Επισκευή του Πλωτήρα.

   (2) Στις διαδικασίες Καθέλκυσης – Ανέλκυσης και Συντήρησης των Φωτοσημαντήρων.

   (3) Στα Βοηθήματα Ναυτιλίας και των Φωτοβολταϊκών τους Συστημάτων (λειτουργία, συνδεσμολογία, συντήρηση).

Η υλοποίηση του έργου έχει ως αποτέλεσμα:

– Βελτιώθηκε η ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας και η διαχείριση της ναυσιπλοΐας, με την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και πρόληψης των κινδύνων ασφαλείας καθώς και η βελτίωση της έρευνας και διάσωσης για την αντιμετώπιση των θαλασσίων περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

– Αντικαταστάθηκαν οι πλωτοί φωτοσημαντήρες, οι οποίοι υπόκεινται στην μεγαλύτερη θαλάσσια διάβρωση λόγω της άμεσης επαφής τους με το υγρό στοιχείο. Με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων χαλύβδινων φωτοσημαντήρων διατηρείται η αξιοπιστία του φαρικού δικτύου σε κρίσιμες για την ναυτιλία θαλάσσιες περιοχές, όπως είναι οι δίαυλοι και οι περιοχές υφάλων.

– Μειώνεται το κόστους λειτουργίας της ΥΦ, δεδομένου ότι η ανάγκη στην οποία σκοπεύει να ανταποκριθεί το έργο είναι η ευελιξία στην διαδικασία της περιοδικής συντήρησης. Οι μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης των κατασκευασμένων από πολυαιθυλένιο πλωτήρων έναντι των χαλύβδινων, καθώς και η δυνατότητα αντικατάστασης τμημάτων τους, θα επιτρέπει την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης στον τόπο λειτουργίας τους χωρίς να απαιτείται η ανέλκυσή τους και η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της ΥΦ, μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό το κόστος και εξοικονομώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πολύτιμους πόρους για τον λειτουργικό Προϋπολογισμό του ΓΕΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ