Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Επίπλων (Μεταλλικά Κρεβάτια και Στρώματα Ύπνου) στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ΥΕ 9 της Δράσης με Κωδικό ΟΠΣ:5011009

image_print

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Επίπλων (Μεταλλικά Κρεβάτια και Στρώματα Ύπνου) στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Υποέργο 9 της Δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» με Κωδικό ΟΠΣ:5011009.

ΑΔΑΜ: 20PROC007562618 2020-10-30

ΑΔΑ: ΨΦΛ66-ΗΥΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 123_20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ