Παράταση Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού Οπτικών Ινών, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσιου Τομέα 2014- 2020

image_print

Παράταση Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού Οπτικών Ινών, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσιου Τομέα 2014- 2020.

[21PROC009737320 2021-12-14]

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ