Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

image_print

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) η παρουσίαση πτυχιακών εργασιών των ναυτικών δοκίμων με αντικείμενο μελέτης τα UAVs και mini-drones.

Μετά το πέρας της ανάλυσης των εργασιών στο ακαδημαϊκό προσωπικό, ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων CAMELOT, OCEAN2020, RAWFIE, ROBORDER και TOXI-TRIAGE από τον Τμηματάρχη Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Αντχο (Μ) Σπυρίδων Κίντζιο ΠΝ και ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τους δόκιμους της ΣΝΔ.

Εν συνεχεία, ο Επγος (ΜΑ) Ελευθέριος Ανδρεάδης, επιτελής της Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων & Τεχνολογικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ανέλυσε τους τρόπους και τις δυνατότητες συμμετοχής του ΥΠΕΘΑ στα EU Defence Industrial Development Programme (EDIDP) και European Defence Fund (EDF).

Το ευρωπαϊκό έργο CAMELOT (C2 Advanced Multidomain Environment and Live Observation Technologies) έχει 3ετή διάρκεια και εντάσσεται στο επιστημονικό ερευνητικό πεδίο Border Security του Horizon 2020. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου διαλειτουργικού σταθμού Διοίκησης και Ελέγχου, που θα παραμετροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και θα εξυπηρετεί τον τομέα της ασφάλειας των συνόρων (https://camelot.tekever.com/).

Το πρόγραμμα OCEAN2020 επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Preparatory Actions on Defence Research Programs (PADR), από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη χρηματοδότηση της Έρευνας στον Τομέα της Άμυνας (https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/projects/padr-ocean2020-projectweb_2018-05.pdf).

Το πρόγραμμα RAWFIE (Road-, Air- and Water-based Future Internet Experimentation) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 4ετούς διάρκειας, που εντάσσεται στο επιστημονικό ερευνητικό πεδίο FIRE+(Future Internet Research and Experimentation) του Horizon 2020. Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία μιας ομάδας (federation) από δικτυακές υποδομές (testbeds) σε ΙοΤ για μη επανδρωμένα μέσα (UxVs) και στην παροχή “έξυπνων” εργαλείων για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως πειραμάτων με τη λειτουργία μεγάλου αριθμού μη επανδρωμένων οχημάτων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, μέσω πλήρους διαδικτυακής προσβασιμότητας και με παράλληλη συλλογή και ολοκλήρωση δεδομένων και πληροφοριών από τους αισθητήρες αυτών (www.rawfie.eu).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ROBORDER έχει 3ετή διάρκεια και αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού αυτόνομου συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων με τη χρήση πληροφοριών/εικόνας, που θα προέρχονται από μη επανδρωμένα μέσα (επίγεια UGVs, θαλάσσια USVs, υποθαλάσσια UUVs και εναέρια UAVs), κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (www.roborder.eu).

Το πρόγραμμα TOXI-TRIAGE (Integrated and Adaptive Responses to Toxic Emergencies for Rapid TRIAGE: Engineering the Roadmap for Casualty to Patient to Survivor) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 4ετούς διάρκειας, που εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο SECURE SOCIETIES του Horizon 2020. Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων κατά τη διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας, συνεπεία ΧΒΡΠ (χημικού, βιολογικού, ραδιολογικού, πυρηνικού) ατυχήματος (www.toxi-triage.eu).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ