Προμήθεια Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) και Τηλε-επικοινωνιακού Εξοπλισμού για Δημιουργία Σταθμών Βάσης

image_print

Στο πλαίσιο Πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π.), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
στην οποία το ΥΠΕΘΑ θα είναι δικαιούχος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικός Π/Υ (Χωρίς ΦΠΑ):     1.810.000,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ, ΤΕΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης:   03/07/2018

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης:     27/07/2018

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, στον ιστότοπο των
Διαβουλεύσεων στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=pvlXbsFJSMnDd74YkQhbQ2v1FQkB9Mn1wK7zDw4lqw95vzS5X2Lw!1670410543?execution=e1s1 με Μοναδικό Κωδικό: 18DIAB000003338

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ